Southeast Asia Spark Fund โดย The Spark Fund

Southeast Asia Spark Fund

The Spark Fund คือกองทุนที่มีผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่และลงทุนในกลุ่มที่มีผู้นำรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, และสุขภาพจิต เป้าหมายของกองทุนคือการสนับสนุนโครงการที่มีผลต่อชุมชนและการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มุ่งทำงานทางสังคมและแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญในวงกว้าง จึงขอเชิญชวนเยาวชนส่งโครงการขอทุนจาก SPARK Fund เพื่อทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ หรือการรับมือของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะกองทุน

  • เป็นกองทุนแบบยืดหยุ่น (Flexible Funding) คือ สามารถปรับเนื้อหากิจกรรม เป้าหมาย และการเงินได้ระหว่างการดำเนินโครงการ
  • สนับสนุนเงินทุนปีละ 5,000 – 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สูงสุด 2 ปี
  • มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน การส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนาแนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีสมาชิกผู้จัดทำโครงการ2 คนขึ้นไป
  • โครงการเกี่ยวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ หรือการรับมือของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม
  • เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสดงหากำไร ธุรกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจชุมชนไม่มุ่งเน้นด้านการเมืองและศาสนา
  • ส่งเสริมความหลากหลายทางสังคม

ส่งโครงการได้ทางฟอร์มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. นี้
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร


ขอบคุณที่มา : Esso Phalakon

Share