โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 (SOCIAL INNOVATION VILLAGE 2022)

SOCIAL INNOVATION VILLAGE
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565”
🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้
1️⃣ ชุมชนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล 5 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข/ ตำบลดู่ใต้ ตำบลในเวียง ตำบลบ่อ ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน/ ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง/ ตำบลน้ำมวบ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา/ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมการเกษตรพื้นที่สูง
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
5) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
6) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค
7) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์
2️⃣ ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอนาหว้า ได้แก่ ตำบลนาหว้า ตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนางัว ตำบลท่าเรือ ตำบลเหล่าพัฒนา และตำบลบ้านเสียว
1) นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) นวัตกรรมการด้านการประมงและปศุสัตว์
5) นวัตกรรมด้านการเกษตร
6) นวัตกรรมการออกแบบและเครื่องจักรสำหรับหัตถกรรมพื้นถิ่น เช่น เครื่องจักรทอเสื่อกก เครื่องจักรตอกอัตโนมัติ
คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่  https://social.nia.or.th/service/support/
Share