โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดย NIA

นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก NIA

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและนักวิจัยเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SidUP-Isan-South) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนบน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”


พื้นที่การทำโครงการ
 • เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งเป้า 3 จังหวัด คือ อุดรธานี นครพนม และสกลนคร
 • เขตภาคใต้ตอนบนมุ่งเป้า 3 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี

หัวข้อที่เปิดรับ
 • นวัตกรรมด้านสุขภาพ
 • นวัตกรรมการเกษตร อาหาร หรือแปรรูป
 • นวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่
 • นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • นวัตกรรมด้านงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
 • นวัตกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชุมชนและนักวิจัยจับคู่กันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอปที่มุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรม
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ของการจัดกิจกรรมอบรม (หลังผ่านการคัดเลือก SidUP-Isan-South จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
 • ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

มูลค่าทุนสนับสนุน

ผลงานละไม่เกิน 300,000 บาท


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คุณสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109
 • คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410
 • คุณชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431

ขอบคุณที่มา: NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share