โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง โดย NIA & SID-TU

SID-TU 2023
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-TU) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนทุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท

โอกาสต่อยอดผลงานสำหรับ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม (SE) หรือนิติบุคคลที่สนใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อเมืองและชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย

หัวข้อที่เปิดรับสมัคร
 • ภูมิสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
 • การจัดการภัยพิบัติ
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ เกษตรกรรม อาหารและการแปรรูป
 • การท่องเที่ยวชุมชน
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น BCG
 • กระบวนการดําเนินกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้รับสมัคร
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีผลงานตรงตามหัวข้อที่เปิดรับ หรือนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเพื่อทดลองใช้งาน
 • มีพื้นที่ดําเนินงานนําร่องอยู่ ในเขตภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก)
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
 1. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการและเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม
 3. พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อให้การสนับสนุน
 4. กิจกรรมบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรมและให้คําปรึกษา
 5. กิจกรรมสร้างเครือข่าย SID-Talks ครั้งที่ 4
วิธีการสมัคร
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจาก QR CODE หรือลิ้งก์ URL ที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์
 2. กรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ E-mail: sid@psds.tu.ac.th
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา: หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

Share