โอกาสสำหรับ SE ที่ทำงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ShelterTech 2020

ShelterTech โปรแกรม Accelerator จาก Habitat for Humanity กำลังมองหากิจการที่สามารถนำนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยไปสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้เกิดขึ้นจริง

กิจการที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าถึงเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณ ทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม mentors  ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในวงการ ไปจนถึงการเชื่อมโยงคุณกับนักลงทุน ภายใต้การดำเนินงานของ Habitat for Humanity ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

เกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ เป็นกิจการแสวงหากำไร / มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดที่จะใช้งานได้จริง (minimum viable product) / เริ่มมีลูกค้าหรือมีการทดสอบความเป็นไปได้ทางธุรกิจ / และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความเป็นอยู่ที่ดีหรือความความสามารถในการจ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย โดยเน้นประเด็นใดก็ได้ เช่น วัสดุ แรงงาน การเงิน ที่ดิน ตลาด พลังงาน น้ำและสุขอนามัย (WASH) ในที่อยู่อาศัย หากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองต่อผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ศึกษาข้อมูลและสมัครเลย ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563! ที่ https://villgrophilippines.org/sheltertech/


Share