SET Social Impact

ระยะการเติบโตของ SE ที่ SET Social Impact สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ“Social Impact Multiplier” เป็นตัวกลางในการขยายเครือข่าย ขยายความร่วมมือ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคม ให้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด คำว่า Multiplier ซึ่งหมายถึง “การทวีคูณผลลัพธ์” ที่เกิดจากการร่วมออกแบบโมเดล (Model Co-creation) ความสัมพันธ์รูป แบบการเชื่อมต่อคุณค่าของแต่ละองค์กร หรือการร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางสังคม โดยเน้นให้การแก้ไขปัญหาสังคม ได้รับการขับเคลื่อนด้วยกลไกธุรกิจ รวมทั้ง การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมให้เกิด Social Impact investment สร้างความยั่งยืนในการรับมือกับปัญหาทางสังคม และเป็นการผนวกการทำงานคู่ขนานระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ

ประเภทการสนับสนุน SE ของ SET Social Impact

Share