สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise: การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง”

ตรัง 23 ก.ย. 62

วันที่ 23 กันยายน 2562 สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้รับเกียรติเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise: การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง” ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง นำโดยฝ่ายวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัด ตัวแทนหอการค้าจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในห่วงโซ่คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ทางทะเล

ความตั้งใจของการรวมกลุ่มดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน และเชื่อว่ากิจการเพื่อสังคมเป็นวิธีนึงที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายนั้นได้ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจังหวัดตรังขึ้น

ในวันนั้นผู้เข้าร่วมได้มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมและการขับเคลื่อนสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมในระดับประเทศ อัพเดทสถานการณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และระดมไอเดียเพื่อวางแผนเบื้องต้นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมระดับจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้และกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมจากตัวแทนผู้ประกอบการทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ คุณไพรัช โตวิวัฒน์ จากบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และอ.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับบริบทจังหวัดตรังต่อไป

การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการรวมกลุ่มเสวนาผู้ที่สนใจขับเคลื่อนเมืองตรังอย่างยั่งยืนเป็นครั้งที่ 5 แล้ว นับเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมพร้อมทำหน้าที่สร้างความร่วมมือและสนับสนุนการเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อร่วมสร้างชุมชนนักธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน

Share