งานสัมมนา Social Enterprise Thailand Forum 2023 – EP. “Connecting SE for the Better World” ร่วมกับ Sustainability Expo 2023 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Social Enterprise Thailand Forum 2023

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) Sustainability Expo 2023 (SX2023) C asean Win Win WAR Thailand  และภาคี เชิญชวนผู้ที่สนใจด้านธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมงาน Social Enterprise Thailand Forum 2023 วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็น side event ของงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานสัมมนา Social Enterprise Thailand Forum 2023 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำแนวคิดหลักของการจัดงานภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose – สังคมยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว” โดยในปี 2566 นี้เป็น Episode ที่มีชื่อว่า “Connecting SE for the Better World” มีเนื้อหาที่เสนอแนะแนวทางการสร้างและส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับธุรกิจเพื่อสังคม (SE) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมกับบริษัทเอกชน และองค์กรทุกภาคส่วนสู่สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society และโลกแห่งอนาคต

โดยในปีนี้ Social Enterprise Thailand Forum 2023 เป็นส่วนหนึ่งงาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) ซึ่งถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World

งานนี้เหมาะกับ…

 • นักสร้างการเปลี่ยนแปลง / ผู้ประกอบการทางสังคมทุกคน
 • ผู้ที่ทำงานด้านความยั่งยืน / องค์กรที่สนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคม
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม

พบกับกิจกรรมที่ต้องมาเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน ได้แก่…


Day 1: Connecting SE
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

● Balancing Impact Workshop: Crafting a Better World through Social Entrepreneurship
เวลา 09.30 – 12.30 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรม Workshop ที่จะชวนทุกภาคส่วนที่มีใจต้องการให้สังคมและโลกนี้ดีกว่าที่เป็นด้วยวิถีของธุรกิจเพื่อสังคม (SE) มาร่วมกันพูดคุย ออกความเห็น ระดมความคิดใน 9 หัวข้อ ที่จะทำให้เกิดทั้งแรงบันดาลใจ การผสานพลัง การแลกเปลี่ยนความรู้ การผลักดันนโยบายสำคัญและโอกาสในการรู้จักกับองค์กรพันธมิตรที่อาจสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต

หัวข้อการพูดคุย รอบละ 10 นาที มีดังนี้

1. Scaling Impact – หารือกลยุทธ์ และความท้าทายของ SE ต่อการขยายผลกระทบทางสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ และความล้มเหลว
2. Innovation and Technology in Social Entrepreneurship – ร่วมหาวิธีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างสูงสุด ชี้เป้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเหล่า SE
3. Measuring and Reporting Impact – ตอกย้ำความสำคัญของการประเมินและการรายงานผลลัพธ์ทางสังคม ด้วยการยกตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. Collaborative Partnerships – หารือบทบาท ความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเพื่อสังคม แบ่งปันความสำเร็จของโครงการความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อสังคม บริษัทเอกชน และองค์กรภาคสังคม
5. Inclusive Growth and Sustainable Development – ร่วมกันพิจารณาว่าธุรกิจเพื่อสังคมส่งผลต่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ได้อย่างไร ตอกย้ำประเด็นที่ผู้ประกอบการทางสังคมสามารถร่วมสร้างผลกระทบได้สูงสุด
6. Youth and Social Entrepreneurship – หารือบทบาทของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ต่อการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคม แชร์โครงการความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
7. Address Global Challenges – ร่วมหาวิธีการที่ผู้ประกอบการทางสังคมจะสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวมถึงหารือวิธีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว
8. The Future of Social Entrepreneurship – ผู้ร่วมเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ในอนาคตของระบบนิเวศของธุรกิจเพื่อสังคม หารือเทรนด์และโอกาสใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทางสังคม
9. Audience Engagement and Pledges – เชิญชวนผู้เข้าร่วมระดมไอเดียที่จะลงมือทำร่วมกันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลจากแต่ละองค์กรว่าจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ปิดท้ายด้วย Closing Remarks และการประกาศพันธสัญญาในการทำงานหลังจบกิจกรรม

ผู้ที่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม

● CEO ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
● Chief Sustainability Officer
● ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของ SE
● หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
● นักลงทุน องค์กรการกุศล
● สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการทางสังคม
● นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ที่ https://bit.ly/RegisSETF2023

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 35 คนเท่านั้น
 • มีคูปองอาหารกลางวันหลังจากจบกิจกรรม เพื่อให้สามารถพูดคุยกันต่อเนื่องในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Day 2: Social Enterprise Forum – Win Win WAR Award Ceremony & SE Night
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

 • Social Enterprise Thailand Forum 2023: EP. “Connecting SE for the Better World”
  เวลา 12.30 – 16.30 น.
  ห้อง 210 – 211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมรับฟัง เรียนรู้ และถามข้อสงสัยจาก Keynote รวมถึงเวทีเสวนาอีก 2 หัวข้อที่มีเนื้อหาเน้นด้านการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมทั้งระบบนิเวศและการลงทุนทางสังคม

 • พิธีเปิด และกล่าวเปิด โดย น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา – อุปนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
 • Keynote ESG Integration: Enabling Social Enterprises to Foster Inclusivity and Environmental Sustainability in the Economy
  คุณต้องใจ ธนะชานันท์ – ผู้อำนวยการคณะจัดงาน Sustainability Expo 2023
 • Panel 1: Synergizing Social Enterprises: Crafting an Effective Ecosystem
  Moderator: คุณอภิญญา สิระนาท – หัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
  · คุณธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ – นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
  · คุณเอด้า จิรไพศาลกุล – กรรมการผู้จัดการ เทใจดอทคอม และกรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
  · ผศ. ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด – คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Panel 2: Thailand’s Impact Investment Journey: Current Status and Your Path to Participation
  Moderator: ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  · คุณสุนิตย์ เชรษฐา – ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion
  · คุณเกศรา มัญชุศรี – ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
  · คุณอภิญญา สิระนาท – หัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
  · คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา – หัวหน้าส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)

ก่อนปิดท้ายด้วยช่วง Charting Impact: Ecosystem Mapping Report Launch & Social Entrepreneurs’ Visionary Session ที่จะมาเปิดตัวรายงานระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และพื้นที่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเหล่าผู้ประกอบการทางสังคมต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

 • Win Win WAR Award Ceremony 
  เวลา 16.30 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะจากรายการ Win Win WAR Thailand Season 5ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี เอชดี (ช่อง 34) รายการที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ยั่งยืน เป็นงานฉลองความสำเร็จ และขอบคุณผู้ให้ความสนับสนุนรายการ รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนเรื่องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดีเสมอมา ทำให้ซีซั่นนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ชนะจากรายการจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000,000 บาท เรียกได้ว่ารายการ Win Win WAR Thailand สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน จะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองพร้อมกับการพัฒนาสังคมต่อไป

 • SE Night ครั้งที่ 39 “SE Networking Night” โดย SX2023 C asean Win Win WAR Thailand และ SE Thailand เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านอาหาร Vantage Point ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


มาร่วมกันทำให้การ “Connecting SE for the Better World” เกิดขึ้นได้จริงไปด้วยกันกับงาน Social Enterprise Thailand Forum 2023 วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็น side event ของงาน Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เป็นอีกงานที่คุณต้องมาร่วมด้วยตนเองเท่านั้น! (ไม่มีออนไลน์)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/RegisSETF2023

Share