SEED – Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development ก่อตั้งขึ้นในการประชุม World Summit on Sustainable Development ในปีค.ศ. 2002 ในฐานะ Global Partnership ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สำหรับในประเทศไทยมี SEED Thailand Hub ขึ้นในปีค.ศ. 2018 ในฐานะของเครื่องมือในการดำเนินการและเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างทางการเงินระดับกลางที่หายไปของไทยกับกับพาร์ทเนอร์ โดย SEED Thailand Hub มี Adelphi research Representative office, Bangkok, Thailand เป็นผู้ดำเนินการ

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development

Share