โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567 (Sectoral Social Innovation Project 2024)

เปิดรับสมัครแล้ว กับ “โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567 (Sectoral Social Innovation Project 2024)” จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ได้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นต่าง ๆ ทั้ง 9 ด้าน เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

มีประเด็น 9 ด้านที่สามารถเข้าร่วม ดังนี้

 1. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน
 3. ด้านการศึกษา
 4. ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
 5. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
 6. ด้านภาครัฐและความเป็นเมือง
 7. ด้านสุขภาพ
 8. ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 9. ด้านการจัดการภัยพิบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์) ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 2. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

วิธีการสมัคร

 • คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลและยื่นข้อเสนอ concept idea ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่
  ***ทั้งนี้ จะมีการแจ้งประสานการพิจารณาโครงการตลอดกระบวนการ ผ่านทาง email ของผู้สมัครเป็นหลัก

เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. อีเมล : social@nia.or.th
2. โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546, 547, 548, 550 หรือ 551
หมายเหตุ : จำนวนโครงการและระยะเวลาการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ววน. ปี 2567


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share