SE Thailand ร่วมงาน Social Economy Leaders Forum 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้รับเชิญจาก Korea Social Enterprise Promotion Agency เข้าร่วมงาน Social Economy Leaders Forum 2019 ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีตัวแทนสมาคมฯ ได้แก่ น.พ. พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคม และ คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์ กรรมการและเลขานุการสมาคม เข้าร่วมงานดังกล่าว

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและจัดหางานของประเทศเกาหลีใต้ กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากธุรกิจเพื่อสังคม องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงาน โดยสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนจากทางประเทศไทยที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในประเทศไทย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เป็นไปเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกิดรางวัลสำหรับผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจสังคมระหว่างประเทศเครือข่าย

น.พ. พูลชัย จิตอนันตวิทยา – อุปนายกสมาคม และ คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์ – กรรมการและเลขานุการสมาคม (ลำดับที่ 2 และ 3 จากทางด้านขวา)
Share