ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62 - SE Thailand

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ณ ร้าน Cabbages and Condoms สุขุมวิท 12 โดยเปิดให้สมาชิกฯลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.  และเมื่อองค์ประชุมพร้อมกันแล้ว ในเวลา 14.15 น. ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ และได้ทำการเปิดการประชุมในเวลาต่อมา  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯสำหรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดี

โดยการประชุมใหญ่ฯ มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  • วาระที่ 1  เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และรายงานการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  • วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคม รับมอบหมายจากประธานฯ จึงปิดการประชุม ณ เวลา 16.00 น.

ชมภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้ที่นี่

Share