โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม หรือ SE Incubation Intensive Program โดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Thailand)

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • หัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม” โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.
 • หัวข้อ “ถอดบทเรียนวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ” โดย คุณนาวี นาควัชระ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด – วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ” โดย คุณวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์, CEO & CO-FOUNDER บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

โดยได้มีผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

 • ร้านรับฝากความเศร้า
 • เที่ยวถึงแก่น
 • บริษัท สฤก จำกัด
 • บริษัท เคพีโอ จำกัด

จังหวัดมหาสารคาม

 • เด็กปั้นปุ๋ย
 • อีสานบีฟ (E-San Beef)

จังหวัดกาฬสินธุ์

 • คีรีฟาร์ม

จังหวัดนครพนม

 • kiriya Handicrafts

จังหวัดนครราชสีมา

 • บริษัท ฝันไม่เคย จำกัด
 •  YaiSiRi
 • เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ ตรา โพนสูง

จังหวัดร้อยเอ็ด

 • กลุ่มย้อมสีธรรมชาติลักษณ์พิน
 • กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปเย็บกระเป๋า(ทอรุ้ง)
 • SAAN กระเป๋าแฟชั่นสานพลาสติก

จังหวัดบุรีรัมย์

 • วิสาหกิจชุมชน พรรธีร์หม่อนไหม

ยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมอบรม เป็นการเข้าร่วมอบรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (สนับสนุนที่พัก อาหาร) และจะได้จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจาก สวส. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมต่อไป

วันที่ : 24-26 กรกฎาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share