SE CLASS ครั้งที่ 2- BCG: BUSINESS STRATEGY ตอน “BUSINESS MODEL”

SE Class by BCG Cover
มาทำความเข้าใจหลักการและกระบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก Boston Consulting Group (BCG) บริษัทให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก
วัตถุประสงค์
● เพื่อให้คุณเข้าใจหลักการและกระบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model)
● เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีการออกแบบโมเดลธุรกิจ , การเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของคุณ และการเปิดตัวสู่ตลาดให้ประสบผลสำเร็จ
เนื้อหาการอบรม
● วิธีการนำไอเดียทางธุรกิจไปดำเนินการโดยใช้ “Business Model Canvas” เครื่องมือชื่อดังระดับโลกที่ผ่านการรับรองแล้วว่าใช้ได้ผลจริงในการสร้างและประเมินผลโมเดลธุรกิจ

● ความรู้เบื้องต้นและการนำไปประยุกต์ใช้ของ “Business Model Canvas” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบแผนธุรกิจสำหรับกิจการเพื่อสังคมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประกอบไปด้วย :

  1. คุณค่าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า: การกำหนดเป้าหมายคุณค่าทางสังคมและ คุณค่าของสินค้าหรือบริการในเชิงการค้า ที่จะ เป็นรายได้ให้ธุรกิจอยู่รอด
  2. กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากสินค้าและการบริการของธุรกิจ
  3. ช่องทางในซื้อขาย และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า: วิธีการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร
  4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า: วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงใจกับลูกค้าที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของลูกค้า
  5. รายได้หลัก: แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร
  6. ทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ: ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้โมเดลธุรกิจได้ผล
  7. กิจกรรมหลักของธุรกิจ: กิจกรรมนั้นจะต้องสร้างทั้งคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าและสร้างรายได้ให้กับองค์กร
  8. พันธมิตรที่สำคัญ: ความช่วยเหลือจากพันธมิตรเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าของสินค้า หรือการบริการให้แก่ลูกค้าได้
  9. โครงสร้างต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราผลิตสินค้าหรือการบริการที่จะส่งมอบคุณค่าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
🗓 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
🕠 เวลา 10.00 – 13.00 น.
📍 ณ ห้อง Training Roomมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
(MRT ลุมพินี – ทางออก 3)
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/SEClass2
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
(สมาชิกสามัญ เข้าร่วมได้ 3 ท่านต่อองค์กร, สมาชิกสมทบ เข้าร่วมได้ 1 ท่าน)

** สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการสมัครสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น **


ต้องการเข้าร่วมเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก SE Thailand? 

สมัครสมาชิก SE Thailand ได้เลยง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sethailand.org

เพียงยื่นใบสมัครเข้ามาภายในวันที่ 19 ก.พ. 63 ก็สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้ง SE Night ครั้งที่ 7 และ SE Class ครั้งที่ 2 โดย Boston Consulting Group (BCG) บริษัทให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก

Share