SDGs Game Fest 2020 โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม

SDG Game Fest 2020

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP Thailand) โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดจัดการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเกมประจำปี 2563 (SDGs Game Fest 2020) เพื่อให้ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอแนวคิด ออกแบบ และพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การพัฒนาเกมที่ใช้เล่นได้จริง สร้างความบันเทิง อันจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนให้เยาวชนในประเทศไทยเข้าใจ และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ได้ในที่สุด ขณะเดียวกัน กิจกรรมนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้ผู้มีศักยภาพทั้งในเชิงของ SDGs และการพัฒนาเกมได้นำเสนอแนวคิด และสนับสนุนการพัฒนาเกมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความยั่งยืน และอาจกลายเป็นต้นแบบที่นำไปใช้ในต่างประเทศได้ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  • ทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ อาทิ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
  • สมัครเข้าร่วมเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
  • สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีสัญชาติไทย
หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1. การคัดเลือกรอบที่หนึ่ง คัดเลือกแนวคิดเกม (Concept Screening)
วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 กุมภาพันธ์ 2564

2. การคัดเลือกรอบที่ 2 นำเสนอแนวคิดเกม (Concept Pitching)
วันที่ 12 มีนาคม 2564

3. การคัดเลือกรอบที่ 3 นำเสนอเกมเวอร์ชันต้นแบบ (Prototype Pitching)
วันที่ 23 เมษายน 2564

4. การคัดเลือกรอบที่ 4 นำเสนอเกมเวอร์ชันทดสอบ (Demo Pitching)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564

รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท
ทุนเพื่อพัฒนาเกมจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเกมให้สามารถใช้เล่นได้จริง (การพัฒนาเกมดำเนินงานภายใต้ บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด)

2) รางวัลรองชนะเลิศ (2 รางวัล)
เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

3) รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท

4) ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม
เงินสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาเกมเวอร์ชันต้นแบบ (Prototype)
ทีมละ 100,000 บาท

5) ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีม
เงินสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาเกมเวอร์ชันทดสอบ (Demo)
ทีมละ 100,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sdgsgamefest.com/

Share