การประชุมวิชาการสาธารณะ “Toward just energy transition in Thailand logistics and transportation sectors“ โดย SDG Move

เวทีการประชุมวิชาการสาธารณะ "Toward just energy transition in Thailand logistics and transportation sectors“

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีการประชุมวิชาการสาธารณะ “Toward just energy transition in Thailand logistics and transportation sectors“ ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน (Center for Sustainable Logistics and Supply Chain Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดงานเวทีการประชุมวิชาการสาธารณะ หัวข้อ Toward Just Energy Transition in Thailand Logistics and Transportation Sectors

เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกและประเทศไทยในภาคขนส่ง (Logitics & Supply Chain) พร้อมทั้งนำเสนอการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการดำเนินงานของภาคขนส่งและซัพพลายเชนสู่พลังงานสะอาดรวมถึงแนวโน้มของผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภาคแรงงานอันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน Upskill/Reskill เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

วันที่ 12 มกราคม 2566 | เวลา 09.00-12.00 น.
เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom meeting

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : SDG Move TH

Share