หลักสูตร SDG Impact Standard จัดโดย UNDP

SDG Impact Standards

ปั้นนักวิชาชีพมาตรฐาน SDG ที่ได้รับการรับรอง Accredited SDG Impact Standards โดย UNDP และ Social Value International  จัดหลักสูตร SDG Impact Standard กรอบมาตรฐานสำหรับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกพื้นที่ ในการตั้งปณิธานองค์กรสู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • หากคุณกำลังเผชิญความท้าทายในการนำเป้า SDGs มาจับกับผลลัพธ์หรือ Performance ของการดำเนินงานขององค์กร
 • หากคุณต้องการได้แนวทางที่มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากภาพใหญ่ ลงไปสู่การสร้างระบบ สร้างกลไก และกระบวนการดำเนินงาน ในระดับปฏิบัติ ในทุกๆฝ่ายงานที่สอดคล้องเข้าใจตรงกัน
 • หากคุณต้องการเปิดมุมมองและเปิดรับไอเดียตัวอย่างผู้นำธุรกิจชั้นนำทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงองค์กรกำหนดกรอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด และทำงานกับ Supply chain ทั่วโลกด้วยกรอบมาตรฐานใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จ
 • หากคุณไม่อยากพลาด โอกาสในการสื่อสารและเป็นผู้นำที่สะท้อน Impact ขององค์กรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายโลกอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
 • หากคุณต้องการจะเป็นผู้ถ่ายทอดและผลักดันกรอบแนวทาง มาตรฐาน SDG Impact Standards ให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของคุณ กับลูกค้า กับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย

เข้าร่วมหลักสูตร SDG Impact Standard Train the Trainers เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญกับเราและมีโอกาสได้รับการรับรองเป็น Accredited SDG Impact Standard Trainer

สิ่งที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • SDGs Impact สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการสำหรับการกำกับดูแลกิจการ
 • ปรับการแนวทางการดำเนินงาน SDGs ขององค์กร วัดผลตามมาตรฐานสากล
 • ประเมินผลกระทบ วิเคราะห์ Gap เพื่อวางกรอบกลยุทธ์ ยกระดับองค์กรสู่ความอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการพัฒนาเกี่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืน, SDGs ทั้งในระดับกลยุทธ์นำไปสู่ระดับปฏิบัติ
 • มีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ (Impact Management)
 • มีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดสร้างความเข้าใจและยอมรับ และหรือสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนของหน่วยงาน เครือข่ายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องศึกษาหลักสูตร UNDP Impact Measurement and Management for the SDGs Course – DUKE University (Free Online Course) ก่อน

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
สถานที่ : ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติม
โทร : 089-680-1233,090-669-3961
เว็บไซต์ https://socialvaluethailand.org
อีเมล : socialvaluethailand@gmail.com

Share