Sati App เปิดรับอาสาสมัครผู้ฟัง หลักสูตรการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น

Sati หลักสูตรการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น
หลักสูตรการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นนี้จะสอนเครื่องมือและทักษะการให้การสนับสนุนด้านจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลก คุณปรับแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชนของคุณได้

Sati App เปิดรับอาสาสมัครผู้ฟังอีกครั้ง อาสาสมัครจะได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์และรับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบคอร์ส

รูปแบบการอบรม
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เนื้อหามีทั้งหมด 8 บทเรียน อาสาสมัครไม่ต้องเรียนให้จบคอร์สในครั้งเดียว เพราะสามารถกลับมาเรียนต่อจากจุดที่ค้างไว้ได้เสมอ
  • ระยะเวลาการอบรมขึ้นอยู่กับความพร้อมของอาสาสมัคร Sati App แนะนำให้ใช้เวลากับการอบรมอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วจะได้อะไร?

อาสาสมัครสามารถยื่นใบสมัครเป็น “ผู้ฟังบน Sati App” หากผ่านเกณฑ์ ทีมงาน Sati App จะติดต่อกลับผ่านทางอีเมล พร้อมออกใบประกาศนียบัตรที่มีอายุ 1 ปีให้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมที่ https://e-learning.satiapp.co/


ขอบคุณที่มา: Sati App

Share