Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (SasinSEC)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center สนับสนุนประเภท: สถาบันวิจัยหรือให้บริการคำปรึกษา

Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (SEC) มีพันธกิจหลักในการสร้างผู้นำทางธุรกิจแห่งอนาคต ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและการพัฒนาผู้ประกอบการ ถือเป็นการรวมหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดการความยั่งยืนจะเน้นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจ กิจกรรมหลักของ SEC คือครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมองค์กร การให้คำปรึกษา การวิจัยและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center

Share