เปิดรับ “อาสาคืนถิ่นรุ่น 7” ทั่วประเทศ Return Homeland Volunteer Program Season7 จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

Return Homeland Volunteer Program Season7

โครงการพลเมืองอาสาขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วม สังคมกำลังเรียกหา “จอมยุทธ” ในชุมชน  Return Homeland Volunteer Program Season7 เปิดรับ “อาสาคืนถิ่นรุ่น 7” ทั่วประเทศ หากคุณเป็น “คนรุ่นใหม่” ที่มี “แนวคิดใหม่” ในการสร้างสรรค์ชุมชน ดึงศักยภาพชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวา ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเอง ค้นหาเส้นทางการ “อยู่รอด” ของคนรุ่นใหม่กลับบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40 ปี ขึ้นไป (รวมกลุ่มกัน 1-3 คนต่อชุมชน)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทํางานมาแล้ว 6 เดือน –2 ปีขึ้นไป (งาน หรือ กิจกรรมสังคมที่ทําอย่างต่อเนื่อง)
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • มีความตั้งใจกลับบ้าน มีแนวคิดใหม่ มีใจในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการค้นหาทิศทางการ “อยู่รอด” ในชุมชน
 • มีหัวใจประชาธิปไตย อยากเห็นสังคมเป็นธรรม และเท่าเทียม

อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับเครื่องมือในการพัฒนาความรู้และศักยภาพในเนื้อหาที่สําคัญคือ ความเข้าใจชุมชน สังคม
  โลกาภิวัตน์จากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
 • ได้รับเครื่องมือด้าน “Spiritual Health” สุขภาวะทางปัญญา เข้าใจตัวเอง ผู้อื่น และเท่าทันกับการ
  เปลี่ยนแปลงท่ามกลางสังคมปัจจุบัน จากเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
  สุขภาพ (สสส.)
 • ได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า และบทบาทการเป็นอาสาสมัคร โดยมูลนิธิอาสาสมัคร
  เพื่อสังคม
 • ได้รับการฝึกฝนแนวทางการพัฒนาชีวิตด้านการจัดสมดุลชีวิต จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 • ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การเขียนโครงการ รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านที่ตนเองสนใจ เช่น
  เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ประกอบการทางสังคม การสร้างพื้นที่
  เรียนรู้ ฯลฯ
 • ได้ทํางานร่วมกับ อาสานักสนับสนุน ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน ผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานใน
  ประเด็นต่างๆในชุมชน เพื่อพัฒนากิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  หรือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนและของอาสาคืนถิ่น
 • Seed Money ทุนสําหรับการตั้งต้น ได้รับสนับสนุนทุนรายเดือน เดือนละ 3,000 บาทต่อคน
  เป็นระยะเวลา 7 เดือน ทุนทํางาน Life Project ร่วมกับชุมชน 10,000 บาทต่อคน รวม 50,000 บาท
  ต่อชุมชน
 • กระบวนการเรียนรู้ระดับภาค ร่วมกับเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน อาสาคืนถิ่นรุ่น 1-6

รับจำนวนจำกัด
คลิกที่นี่เพื่อสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566
สอบถามเพิ่มเติม : Inbox เพจอาสาคืนถิ่น-Return Homeland


ขอบคุณที่มา : อาสาคืนถิ่น – Return Homeland

Share