ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)”เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่เกิดจากจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส ผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้

โปรดดูเงื่อนไขและขั้นตอนการให้บริการได้ที่ Facebook Page ของศูนย์ https://www.facebook.com/tulawcovid19/

เงื่อนไขและขั้นตอนการรับบริการให้คำปรึกษา

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ผู้รับบริการเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ
2. ผู้รับบริการประสบปัญหาทางกฎหมายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)โดยเป็นปัญหาหรือข้อพิพาทภายใต้กฎหมายไทย
3. ผู้รับบริการอนุญาตให้ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อเท็จจริงและคำปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อพิพาทในลักษณะที่ปกปิดชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือการเผยแพร่ความรู้
4. ผู้รับบริการจะไม่นำคำปรึกษาทางกฎหมายหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจากศูนย์ฯไปแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า
5. ผู้รับบริการยอมรับว่าคำปรึกษาทางกฎหมายที่ได้รับจากศูนย์เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นความเห็นในทางกฎหมายเบื้องต้นของผู้ให้คำปรึกษาและอาจแตกต่างจากผลของคดีหรือคำวินิจฉัยของศาลในอนาคต

หมายเหตุ : ทางศูนย์ฯ ให้บริการให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่รับให้บริการทางคดีหรือดำเนินคดีในศาล

 

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ส่งคำถามหรือปัญหาพร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านช่องทาง
(1) Facebook Messenger ของเพจ tulawcovid19 หรือ
(2) อีเมล โดยส่งอีเมลมาที่ tulawcovid19@gmail.com
2. คำถามจะถูกส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณา
3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะถูกส่งให้ผู้ถามภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่รับคำถามแต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากปัญหาทางกฎหมายมีความซับซ้อน