มาตรการภาษีเยียวยา COVID-19 รอบ 2 จากกรมสรรพากร

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

สรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 อีก 6 มาตรการ ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มค่าลดหย่อน เบี้ยประกันสุขภาพ เลื่อนเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภ.ง.ด.50/51 เลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี สำหรับกรณีต้องหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ และยกเว้นภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจากการปรับโครงสร้างหนี้

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่