หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2563

ประกาศ สวส. กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยประกาศนี้ได้มีการบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

โดยความหมายของ “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ในประกาศนี้ หมายถึง บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของกิจการที่มีสิทธิยื่นคำขอจดแจ้งเป็น “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” มีดังนี้

  • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
  • เป็นกิจการที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า หรือ การบริการ
  • เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

วิธีการยื่นคำขอจดแจ้ง

  • กิจการที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดแจ้ง สามารถยื่นคำขอโดยการกรอกฟอร์ม “แบบคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” – แบบ สวส.ก. 01)” พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  • ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 หรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์  osep@dsdw.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวส. เบอร์โทรศัพท์ 02-659-6473 / 02-659-6475

 

ดูรายละเอียดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่