ประกาศรายชื่อกิจการที่จดแจ้งเป็น “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  กำหนดให้กิจการที่ประสงค์จะจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้ยื่นคำขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนของสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันมีการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เรียบร้อยแล้วมีรายนามดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

  1. บริษัท รริน เฮลธ์ รีเสิร์ช จำกัด
  2. บริษัท อัตลักษณ์ จำกัด
  3. หมู่บ้านสร้างคนที่สมบูรณ์
  4. บริษัท เจ พี แพลนท์ แฟคทอรี่ จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประเภทบุคคลธรรมดา

  1. กินช่วยเกษตรกร
  2. เครือข่ายตลาดสีเขียว

ประเภทกลุ่มบุคคลและชุมชน

  1. วิสาหกิจชุมชนกาดสล่า อำเภอสันป่าตอง
  2. วิสาหกิจชุมชนดื่มดี (DUM DEE)
  3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านสุภาวัฒน์ สันกับตองใต้

ประเภทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

  1. บริษัท อีโค่วิสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่มา:  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)