คู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทำงานร่วมกันเพื่อเด็ก โดย UNICEF

RBM Manual - THการบรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กทุกคนคือหัวใจสำคัญในการทำงานของยูนิเซฟ ผลสัมฤทธิ์คือหลักฐานถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสมากที่สุด การมุ่งผลสัมฤทธิ์ปรากฎในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของยูนิเซฟ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM เป็นแนวทางการยกระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางในชุมชนการพัฒนาและชุมชนการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในประเทศที่ยูนิเซฟทำงาน ได้แก่ เด็กผู้ชายได้รับวัคซีนครบ และได้รับโภชนาการเพียงพอเพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีสุขภาพดี เด็กหญิงได้รับการศึกษาและมีทางเลือกสำหรับอนาคต เด็กๆได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง

เนื้อหาภายในคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมถึง การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยสังเขป การวางแผนมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมและขั้นตอนในการดำเนินงาน การติดตามผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาคู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์: การทำงานร่วมกันเพื่อเด็ก เป็นความพยายามจากทุกภาคส่วนขององค์กรซึ่งนำโดยคณะปฏิบัติงานภาคสนามของยูนิเซฟ (UNICEF’s Field Results Group) ร่วมกับแผนกข้อมูล การวิจัยและนโยบาย (Division of Data, Research and Policy) สำนักงานแผนงานฉุกเฉิน (Office of Emergency Programmes) และแผนกแผนงาน (Programme Division) โดย Omar Abdi, Stephen Adkisson และ Etona Ekole และเป็นผู้ริเริ่มและประสานงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารคู่มือ อีกทั้งเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาดังรายนามต่อไปนี้ล้วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตคู่มือฉบับนี้ ทั้งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการให้ข้อมูลแก่ทีมประสานงานโดยตรง

Download คู่มือได้เลยที่นี่