NIA Academy

ถ้าคุณคือ SMEs, Start Up ที่อยากให้ธุรกิจมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรม ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ 3 หลักสูตรเรียนฟรีแบบออนไลน์ ไม่มีข้อจำกัดจาก NIA Academy ที่จะช่วยปูพื้นฐาน ปรับความเข้าใจ และเสริมเติมความรู้ให้คุณสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทั้งยังมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนสำหรับโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สูงสุดถึง 5,000,000 บาท

เริ่มต้นกันง่าย ๆ ด้วยหลักสูตรนวัตกรรม 101 ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจนวัตรกรรมากขึ้น แล้วไปต่อกันถึงเรื่องกลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของ NIA ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เรียนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุนนวัตกรรม ของ NIA รวมถึงสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม ตรวจสอบความเข้าใจ และเห็นขั้นตอนในการนําไปใช้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกับหลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) หรือ หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

 • นวัตกรรม 101 (Innovation 101)
NIA Academy

คอร์สที่จะช่วยปรับพื้นฐาน สร้างความเข้าใจ ให้คุณมี Mindset ที่ถูกต้องกับคำว่า “นวัตกรรม” ผ่าน 12 บทเรียนออนไลน์ ภายในระยะเวลาการเรียนไม่ถึง 2 ชั่วโมงเท่านั้น
 • คุณจะได้ทำความเข้าใจว่า นวัตกรรม แท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไร และความเข้าใจที่ผิด ๆ ในเรื่องของนวัตกรรม ความสับสนระหว่าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ งานวิจัย รวมถึงการทำซ้ำและการพัฒนานวัตกรรม (Copy & Development)
 • ก่อนจะไปต่อยอดกันที่เรื่องของการแบ่งระดับ และ ประเภทของนวัตกรรม แนวคิดที่เปลี่ยนไปของนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเชิงภาพลักษณ์หรือคุณค่า และท้ายที่สุดจึงนำไปสู่ขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรม
 • ที่สำคัญคือการช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการการขอทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของทุน, ขั้นตอนการขอรับทุน และ การเขียนขอเสนอโครงการ (Proposal) อีกด้วย

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/INNOVATION101


 • หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)

NIA Academy


ถ้าคุณคือ Smart SMEs หรือ Startup ในสาขาเหล่านี้

1.เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

 • ชีวเภสัชภัณฑ์
 • อาหารแห่งอนาคต
 • ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
 • เวชสำอาง
 • นวัตกรรมสมุนไพร

2.เศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and circular economy)

 • ยานยนต์
 • หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 • หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • การจัดการของเสีย
 • พลังงานเขียว
 • อิเล็กทรอนิกส์

3.เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Service and sharing economy)

 • ธุรกิจนวัตกรรมบริการ
 • ธุรกิจนวัตกรรมเชิงสังคม
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • การขนส่งและโลจิสติกส์

คอร์สนี้คือคอร์สที่ใช่สำหรับคุณ นี่คือคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ๆ จาก NIA Academy ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาพรวมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการ สูงถึง 1,500,000 บาท เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาโครงการ และเกณฑ์การพิจารณาโครงการ รวมถึงการเขียนข้อเสนอโครงการ การจัดทำงบประมาณโครงการ และการบริหารสัญญาตลอดกระบวนการ อีกด้วย

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/OPEN-INNOVATION

 • หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)
NIA Academy

หลักสูตรนี้ว่ากันด้วยเรื่องการพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการร่วมระดมค้นหาปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรมต่อไป


ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต้องห้ามพลาด

1.กลุ่มธุรกิจดิจิทัล ARI Tech (AI, Robot, Immersive & IoT)

 • ธุรกิจดิจิทัลด้านการดูแลสุขภาพ (Digital in Healthcare Business)
 • ธุรกิจดิจิทัลด้านการขนส่ง (Digital in Logistic Business)
 • ธุรกิจดิจิทัลด้านการบริการ (Digital in Service Business)
 • ธุรกิจดิจิทัลด้านการผลิต (Digital in Manufacturing Business)

2.สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารเฉพาะบุคคล (Personalized Food)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับสร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน (Immunity Balance)

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าสูงสุดถึง 5,000,000 บาท เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ขั้นตอนการขอรับทุน ค่าใช้จ่ายที่สามารถขอรับการสนับสนุน กระบวนการเบิกจ่าย และ timeline ในการเบิกจ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า การจัดทำงบประมาณโครงการ และการบริหารสัญญาตลอดกระบวนการสัญญาเรียกได้ว่า ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยทีเดียว

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/THEMATIC-INNOVATION


ขอบคุณที่มา: NIA Academy