มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดการจัดกิจกรรมรวมคน
จำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจึงจัดทำข้อมูล

(1) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน กรณี
การจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

(2) เพื่อสื่อสารแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับนิติบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ

(3) เพื่อแจ้งช่องทางการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่นี่