มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด จาก กรมพัฒน์ฯ

กรมพัฒน์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คลายความวิตกกังวล…เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อคลายความวิตกกังวล และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ขณะนี้ โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดและกระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคเอกชน กรมฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ.5 ภายใน 14วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่”

“ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1) นำส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

2) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และ

3) นำส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

“สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถนำส่งงบการเงินได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563”

“ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าใจสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี และต้องการให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น จึงได้ออกมาตรการฯ ดังกล่าวมาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้จัดทำประเด็นคำถามคำตอบเกี่ยวกับมาตรการฯ ดังกล่าว เผยแพร่ทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้นิติบุคคลเข้าใจในรายละเอียดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากภาคธุรกิจมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570″ อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย


ที่มา : สำนักกฎหมาย ฉบับที่ 85 / วันที่ 25 มีนาคม 2563