คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการบริหารคนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดย PMAT

HR Covid PMATคำนิยม

คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการบริหารคน ในสภาวการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่อยู่ในมือของทุกท่านในขณะนี้ เป็นการกำหนดประเด็นจากมุมมองของ การทำงานด้าน HR ของผม ที่ผ่านประสบการณ์ วิกฤติองค์กร มาหลายครั้ง อาทิ การ Strike นัดหยุดงาน การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในองค์กร น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ฯลฯ เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผนที่ดีด้วย มุมมองที่เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้การบริหารคน นำพาองค์กร และคนให้สามารถผ่านวิกฤติไปได้โดย ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เช่นเดิม

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยสนับสนุนการทำคู่มือฉบับนี้ ผมทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรวบรวม เป็น “Curator” ที่นำข้อมูลจากการแชร์ แบ่งปันข้อมูลในกลุ่ม Line ต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ HR โดยเปิดเผย มุ่งหวังเพื่อให้การบริหารคนในทุกๆองค์กร สามารถก้าวข้ามสถานการณ์โรคระบาด Covid-19ครั้งนี้ไปได้…..ขอเป็นกำลังใจเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคนครับ

บวรนันทน์ ทองกัลยา
นายกสมาคมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแห่งประเทศไทย

ดาวนโหลดคู่มือได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่มา:  สมาคมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแห่งประเทศไทย