เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลิกฟื้นธุรกิจ: ส่งเสริมศักยภาพในการปรับตัวของธุรกิจหลังวิกฤตโควิด 19” ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

https://www.ilo.org/

โครงการ “พลิกฟื้นธุรกิจ: ส่งเสริมศักยภาพในการปรับตัวของธุรกิจหลังวิกฤตโควิด 19” ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มีจุดม่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสตรีเจ้าของวิสาหกิจขนาดย่อมซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด19 และสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องมาจากการระบาดที่ยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุด

โครงการนี้แบ่งออกเป็นสองระยะ

 • ระยะแรกเป็นการเก็บข้อมูลและประเมินความต้องการทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์หาวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับผลกระทบจากเชื้อโควิด19
 • ระยะที่สองเป็นการดำเนินการกิจกรรมของโครงการต่างๆ รวมไปถึงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี (women entrepreneur resilience circles) ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ประกอบการสตรีที่เป็น…

 • เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมในกลุ่มผู้ผลิตและการบริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
 • เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพและความงาม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • มีเจ้าของเป็นสตรีเกิน 50% และจดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการ
 • เปิดดำเนินการมาก่อนสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด19
 • อยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล
 • เป็นธุรกิจขนาดย่อมตามคำนิยามของโครงการ (มีพนักงาน 10-49 คนหรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีสินทรัพย์ไม่เกิน1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • อยู่ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายของโครงการ (กลุ่มผู้ผลิตและการบริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพและความงาม)

กิจกรรมอภิปรายกลุ่มจะจัดเป็นกลุ่มเล็ก 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ใช้เวลาไม่เกิน 90 นาที โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

 • กลุ่มผู้ผลิตและการบริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 2 กลุ่มในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • และกลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพและความงาม 2 กลุ่มในวันที 7 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ 

หากท่านสนใจโครงการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อคุณกาญจน์มณี ธเนศวรกุล ผู้ประสานงานโครงการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
อีเมล thanesvorakul@ilo.org


ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจะนำไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมในขั้นต่อไปเพื่อส่งเสริมบริการความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการสตรี ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม บริการด้านการเงิน ข้อมูลการตลาดและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อรับมือกับผลประทบของสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 กับผู้ประกอบการสตรีในอนาคต

Share