โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 เปิดรับสมัครถึง 31 ส.ค. นี้

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วม โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้กำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้กรอบ “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิด และการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

คณสมบัติของผู้เข้าการคัดเลือก
 1. เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตร อายุ 17-50 ปี และมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นของตนเอง มิใช่สินค้าผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีงาม
 2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 3. มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง กรณีเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องมีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง
 4. เป็นเกษตรกรอินทรีย์ หรือวิถีอินทรีย์
 5. เป็นเกษตรกรที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือนวัตกรรม มาช่วยในกระบวนการผลิต การตลาด หรือการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลผลิต
 6. เป็นเกษตรกรที่มีแนวคิดการทำการเกษตรเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม รวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง (Bio-Circular-Green Economy : BCG)
 7. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับการประกาศเป็น “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” มาก่อน
เงินสนับสนุนเกษตรกร

มอบเงินสนับสนุนเกษตรกรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

 • ชนะเลิศ เงินสนับสนุน 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสนับสนุน 80,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 60,000 บาท
 • เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

 

รูปแบบการคัดเลือก

 

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร
คุณธวัชชัย ใจอารีย์
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 081-414-8868
E-mail : rbk_foundation@rakbankerd.com หรือ Tawatchai_j@rakbankerd.com

Share