ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health promotion Innovation 2023

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister's Award for Health promotion Innovation 2023

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health promotion Innovation 2023 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรม

การประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทที่ 2 : อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
 • ประเภทที่ 3 : ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup
 • ประเภทที่ 4 : ภาคีเครือข่าย สสส.

วิธีการสมัคร เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์หลักฐานประกอบในระบบรับสมัคร ดังนี้

 1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
 3. ประเภทภาคีเครือข่าย สสส. คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
 • เอกสารแนบ(ถ้ามี) ให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_XXX เช่น เช่น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ภาพประกอบ, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Flowchart, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Pitch Deck, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ แผนการต่อยอดโครงการ เป็นต้น
 • รายละเอียดเอกสารแนบที่เป็นเอกสารกำหนดรูปแบบ .doc หรือ .docx หรือ .pdf
 • ประเภทภาคีเครือข่าย สสส. คลิปนำเสนอผลงาน กำหนดให้อยู่ในรูปแบบ .mp4 ขนาดไม่เกิน 500 MB

ข้อควรระวัง
ผลงานที่เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ (Treatment), การคัดกรองโรค (Screening, Triage) และการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย (Rehabilitation) จะไม่เข้าข่ายการประกวด

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมทุกประเภทส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการประกวดในโครงการอื่น หรือขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่น
 2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
 3. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
 4. ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที ผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้งทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดย สสส. ขอสำเนาข้อมูลและสิทธิ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการฯ
  *ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2566 นี้เท่านั้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ขอบคุณที่มา : Startup Thailand

Share