เปิดลงทะเบียนโรงพยาบาลที่ต้องการเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เปิดรับการขอสนับสนุน

มูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับ เทใจดอทคอมและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการผลิต PP Negative Pressure Chamber หรือตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและมีความต้องการ PP Negative Pressure Chamber (ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่นี่

https://forms.gle/fVVow5hu49wwU12B6

การบริหารจัดการ

  • บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) สามารถผลิตได้ประมาณ 100 chamber ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกถ้าจำเป็น
  • ในระยะแรกกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และเครือข่าย จะสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ใน Priority จำนวน 100 โรงพยาบาล และจะทยอยผลิตและจัดส่งให้ครบภายในเดือนพฤษภาคม 2563
  • ในระยะถัดไป กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เทใจดอทคอม มูลนิธิแพทย์ชนบท และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันระดมทุนเพื่อกระจายให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลที่มีความจำเป็น

เกณฑ์ในการ Priority สำหรับโรงพยาบาล 100 แห่ง ในระยะแรก
1) โรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วย COVID ที่มีอาการปานกลาง/มากหรือต้องดูแลผู้ป่วยทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เช่น กรณีผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องพ่นยา ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น
2) โรงพยาบาลที่เป็น COHORT WARD รพ.สนาม หรือโรงพยาบาลที่เป็น NODE สำหรับ COVID
3) โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของ COVID หรืออยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อใช้สำหรับการ UNIVERSAL PRECAUTION เช่น โรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนล่าง เป็นต้น


ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์ชนบท
https://www.facebook.com/106519891019858/posts/117911683214012/

Share