Policy Hackathon โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

Policy Hackathon Bank of Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันออกแบบนโยบายอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา 3 ด้าน คือ การเงินดิจิทัล การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาหนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินอย่างยั่งยืน


เป้าหมาย

Policy Hackathon นี้เป็นการแข่งขันออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงการเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ไขปัญหา กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้งานจริง จะมีการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไปผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมกิจกรรม และมีวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกแบงก์ชาติร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าแข่งขัน


หัวข้อเรื่องที่จะเข้าแข่งขัน
 • การเงินดิจิทัล คือ แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงิน ที่ตอบความต้องการในยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้ใช้ได้สะดวก และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ตัวอย่าง เช่น virtual bank การโอนเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

แนวคำถาม: ทำอย่างไรให้ ผู้ใช้บริการทางการเงินทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในโลกดิจิทัล จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่มีมากขึ้น โดยยังคำนึงถึงผู้ใช้บริการและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 • การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ แนวคิดการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยที่มุ่งเน้นการปรับตัวและลดกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง เช่น การให้สินเชื่อหรือการลงทุนที่สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสภาพอากาศ

แนวคำถาม: ทำอย่างไรให้ ภาคการเงินช่วยเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ปรับตัวได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (greener economy) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สอดรับกับนโยบายทั้งจากภายในและต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 • การแก้ปัญหาหนี้ คือ แนวคิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระดับประเทศและส่วนบุคคล โดยรวมถึงการพัฒนากลไก เครื่องมือ หรือบริการ ที่ช่วยจัดการและแนะนำการแก้หนี้

ตัวอย่าง เช่น การลดหนี้ครัวเรือน การบริหารเงินและหนี้ การให้ความรู้ทางการเงิน การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

แนวคำถาม: ทำอย่างไรให้ประเทศไทยสามารถยกระดับความรู้ทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ ได้ในทุกภาคส่วน รวมถึงมีมาตรการหรือแนวทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
 • บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย
 • แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน
 • กรณีมีสมาชิก 1 คน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ข้อกำหนดการแข่งขัน
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 เม.ย. – 16 พ.ค. 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 30 ทีมในวันที่ 20 พ.ค. 65 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด การเลือกหัวข้อและการตอบคำถามในใบสมัครที่ครบถ้วน และเหตุผลของการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือแนวคิดที่สนใจเพื่อนำมาพัฒนาในการนำเสนอนโยบาย
 • มีการแข่งขันในช่วง มิ.ย. 65 และประกาศรางวัลช่วงเดือน ก.ค. 65
 • โดยการแข่งขันมี 2 รอบ ดังนี้

– รอบที่ 1: ส่งข้อเสนอนโยบาย (policy paper) ไม่เกิน 10 หน้า พร้อมสรุปสาระสำคัญ (executive summary) และ clip VDO นำเสนอประมาณ 5 นาที ผ่านช่องทาง online และ ธปท. จะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2

– รอบที่ 2: ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ปรับปรุงข้อเสนอนโยบายเพื่อนำส่งอีกครั้ง และมานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน

ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบนโยบายที่ผ่านเข้ารอบนั้น ธปท. อาจคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นหรือน่าสนใจเพื่อนำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธปท. เช่น เว็บไซต์ และ Facebook เป็นต้น


ประเภทรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การเงินดิจิทัล การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาหนี้ รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จากผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม มูลค่า 50,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ bit.ly/3KzC6Gw


ขอบคุณที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

Share