ก.ล.ต. – สวส. – สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จับมือผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ก.ล.ต. สวส. และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมจัดงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และแนะนำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพื่อสังคม รวมถึงช่องทางการระดมทุน ซึ่ง ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จัดงานสัมมนาโครงการดังกล่าวโดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ในฐานะผู้กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กับ สวส. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในปีนี้ เพื่ออนุญาตให้วิสาหกิจดังกล่าวที่มิได้มุ่งหวังกำไรเหมือนบริษัททั่วไป สามารถเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบในหลักการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะประสานงานกับ สวส. เพื่อกำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องให้ข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้ประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการด้วย อาทิ ข้อความที่ระบุชัดเจนว่า “กิจการที่ระดมทุนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งมิได้มุ่งแสวงหากำไร” รวมทั้งข้อมูลกิจการ รายละเอียดโครงการ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคมยังต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอาจนำหลักการสำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดในหลักปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาประกอบการพิจารณา ซึ่ง ก.ล.ต. จะได้หารือกับ สวส. ในเรื่องนี้ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“ก.ล.ต.เข้ามาช่วยให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น จะระดมทุน จะออกหุ้นได้อย่างไรในตลาดแรก โดย ก.ล.ต. จะทำงานคู่ขนานกับสวส. หลัง 18 พย.2562 เมื่อรายใดได้รับการขึ้นทะเบียนกับสวส.แล้ว สามารถระดมทุนได้เลย ตัวอย่างการระดมทุนของวิสาหกิจเพื่อสิงแวดล้อม อย่างที่อังกฤษ เขาออกหุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระดมทุนไปสร้างเรือนจำเอกชน เพื่อสร้างคนดีกลับสู่สังคม หากมีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีโครงการดีๆ คนก็ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลงทุนได้เพื่อส่งเสริมกิจการที่ดีๆเพื่อสังคม”นางสาวรื่นวดีกล่าว

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในอันที่จะสร้างคุณค่าร่วมระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภคในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน โดยกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 จะต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เป็นต้น และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนเห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเกิดจากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นไป โดยเน้นการพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อให้มีจำนวนองค์กรลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม การสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนในวงกว้างเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมและบทบาทของบุคคลทั่วไปในการสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sethailand.org

ขอบคุณที่มา: ThaiPublica.org

Share