การอบรม “รู้จักกับสิทธิประโยชน์ และวิธีการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” โดย สวส.

OSEP Training
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เชิญชวนวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม และธุรกิจ SME เข้าร่วมการอบรมสร้างการรับรู้ หัวข้อ “รู้จักกับสิทธิประโยชน์ และวิธีการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมระดับภูมิภาคและพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคมโดย สวส. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมให้กิจการพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไปได้

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมในฐานะผู้ดำเนินโครงการจึงจัดการอบรม หัวข้อ “รู้จักกับสิทธิประโยชน์ และวิธีการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการประกอบการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน


กิจกรรมอบรมจัดผ่านโปรแกรม ZOOM และไม่มีค่าใช้จ่าย

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ bit.ly/OSEP-Training1

* ผู้เข้าร่วมการอบรมมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 6 รางวัล *


หัวข้ออบรม
  • วิสาหกิจเพื่อสังคม: นิยาม ความแตกต่างจากการจัดองค์กรรูปแบบอื่น ๆ และตัวอย่างวิสาหกิจ
  • กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • กลุ่มกิจการเพื่อสังคมคืออะไร และสิทธิประโยชน์ของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  • การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • การจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อที่อีเมล osep.training@gmail.com หรือโทรศัพท์ 062-079-3232

Share