สวส. เชิญชวนนักออกแบบส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)

0. SE Mark Poster - Vertical

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เชิญชวนนักออกแบบทั้งประเภทบุคคล และนิติบุคคล ไม่จำกัดอายุ ส่งผลงานออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark) ชิงรางวัลรวม 160,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. จะสามารถนำเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ ไปใช้แสดงบนฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงตัวกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นใจว่าได้จับจ่ายใช้สอยจากกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวจริง

สวส. เปิดรับผลงานการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  • ไม่จำกัดอายุ
รางวัลการประกวด 3 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% จากเงินรางวัล เพื่อนำส่งกรมสรรพากร

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย มีดังนี้
 • Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่า ผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้ เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
 • Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น
 • Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน
 • Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ – Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ ดีต่อคุณและดีต่อโลก

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงาน

ผลงานที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย

1) ไฟล์เครื่องหมาย ในรูปแบบดิจิตอล 2 ไฟล์ ได้แก่

  • เครื่องหมายไม่จำกัดสี/รูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4
  • เครื่องหมายสีขาว-ดำ วางบนพื้นหลังสีขาว-ดำ ขนาด A4

Format ของไฟล์ทั้งสอง

 • สกุลไฟล์ .AI แบบ vector และ PDF
 • มีค่าความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
 • ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษรกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ

2) คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย หรือแรงบันดาลใจของเครื่องหมาย

3) ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 3 แบบ ทั้งแบบ full color และ one color
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อวางเครื่องหมายที่คุณออกแบบได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

การส่งผลงานเข้าประกวด
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark
  • ส่งใบสมัคร ไฟล์ผลงาน และไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริง ได้ที่ https://forms.gle/kMpKptUVSAcJ6ehd9 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งใบสมัครได้ 1 ใบ และส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 2 ผลงาน ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 2 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งเข้ามา 2 ผลงานสุดท้าย
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางออกแบบผลงานประกวด

นักออกแบบที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นกัน!


ติดต่อผู้จัดทำโครงการได้ที่โทรศัพท์ 062-079-3232 หรืออีเมล osep.logocontest@gmail.com

Share