พิธีมอบรางวัลการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)

Thailand Social Enterprise Mark

หลังผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการตัดสินทั้ง 2 รอบและการโหวตจากกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และสาธารณชน ในที่สุดโครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark) ก็ได้ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ท่านนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)” ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ คุณนิธิกร ทองก้อน ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คุณเดชา แซ่ชั่น ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark

เจ้าหน้าที่ สวส. เป็นตัวแทนรับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณปฐวี อารยภานนท์ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark

เจ้าหน้าที่ สวส. เป็นตัวแทนรับรางวัล

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. จะสามารถนำเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ ไปใช้แสดงบนฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงตัวกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นใจว่าได้จับจ่ายใช้สอยจากกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวจริง

ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ส่งผลงานสร้างสรรค์มาร่วมโครงการฯ และคะแนนเสียงจากทางบ้านที่ร่วมคัดเลือกเครื่องหมายสัญลักษณ์ ผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเติบโต เข้มแข็ง และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

ดูประกาศฉบับเต็มและผลงานที่ได้รับรางวัล

Share