งาน Government-SE Matching Day: รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย สวส.

Government SE Matching Day by OSEP

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทีมงานสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงาน “Government-SE Matching Day: รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎกระทรวง “การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564”

ในงานมีการบรรยายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจเพื่อสังคมของภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และการเสวนาระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กรมการพัฒนาชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 3 กิจการ คือ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด, สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัท ประชารัฐสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในโอกาสนี้ น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนของทีมงาน SE Thailand เข้าร่วมเสวนา

Government SE Matching Day by OSEP

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม อีกกว่า 15 กิจการ มาร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในจำนวนนี้มีสมาชิก SE Thailand เข้าร่วมด้วย 4 องค์กร ได้แก่ โลเคิล อไลค์ (Local Alike), อาร์ต ออฟไลฟ์ (Art for Cancer by Ireal), แดรี่โฮม (Dairy Home) และอภัยภูเบศร

Government SE Matching Day by OSEP

Government SE Matching Day by OSEP

Government SE Matching Day by OSEP

Government SE Matching Day by OSEP

ชมภาพกิจกรรมที่ Facebook Page: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Share