คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คุณนภา เศรษฐกร

ประกาศ สวส. แต่งตั้งผอ. 2563เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “นางนภา เศรษฐกร” ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้สำนักงานฯมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ขอแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้และหวังว่า ทางสมาคมฯ จะได้ร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการขยายผลกระทบทางบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดันการประกอบธุรกิจ และการบริโภคที่คำนึงถึงความยั่งยืนร่วมกันต่อไป


ขอบคุณที่มา:  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ขอบคุณรูปภาพจาก: มติชนออนไลน์

Share