โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดย NIA

NIA-SID@southern border 2566
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2566” ลุ้นรับทุนสนับสนุนผลงานกว่า 300,000 บาท

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล และองค์กรที่มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก กลุ่มเปราะบาง และสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน”

หัวข้อที่เปิดรับ
 • นวัตกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
 • การจัดการภัยพิบัติ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • BCG
 • การท่องเที่ยวชุมชน
 • กระบวนการดำเนินงานใหม่ ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีผลงานตรงตามหัวข้อที่เปิดรับ หรือนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอด
 • มีพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่องในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
 • รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกข้อมูลใน QR code หรือลิงก์ที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์
 • กรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ atisah.wm@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โทร. 097-3514820
 • คุณอาตีซะห์ วาแมง โทร. 063-6823726

ขอบคุณที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 

Share