NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2563

NIA Funding 2020

NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม  (Social Innovation Project)  เพื่อให้ผู้ประกอบการทางสังคมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
  1. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  2. โครงการไม่ได้รับการสนันสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง ผู้ต้องโทษในคดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ หรือไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
การยื่นข้อเสนอโครงการ

NIA Funding 2020 - Process

รูปแบบเงินสนับสนุนโครงการ

NIA Funding 2020 - Money Details

สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นข้อเสนอได้ที่ https://mis.nia.or.th/

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม SOCIAL INNOVATION (Social Innovation Proposal Form)

ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

—————————————————————

เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด

ในการดำเนินงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด จะให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะมีส่วนผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนำร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ

1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน

3) ด้านภาครัฐและการศึกษา

4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม

5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

6) ด้านความเป็นเมือง

7) ด้านสุขภาพ

8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ

9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th

Share