โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023)

social innovation
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย (Innovation for All Generation) พร้อมชิงทุนสนับสนุนโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ
ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการนำร่องแล้วเสร็จ สามารถขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจ ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
หัวข้อที่เปิดรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2566
 1. นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์
 2. นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย
ธีมสุดท้ายในปีนี้คือ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย (Innovation for All Generation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อยตามระดับช่วงวัย ดังนี้
1. BABY BOOMER (อายุ 55 ปีขึ้นไป) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
 • การดูแลสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
 • นวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต
 • นวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุใช้องค์ความรู้และความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. GEN X (อายุ 40-54 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
 • การป้องกันและดูแลสุขภาพ
 • แพลตฟอร์มการระดมทุนด้านสังคม
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. GEN Y (อายุ 23-39 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
 • นวัตกรรมของการหารายได้เสริม/อาชีพ
 • นวัตกรรมที่ช่วยด้านสภาพคล่องทางการเงิน
 • นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิต
4. GEN Z (อายุ 10-22 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
 • Workcation
 • แพลตฟอร์มที่แสวงหาสิ่งใหม่
 • การจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม
5. GEN ALPHA (อายุต่ำกว่า 10 ปี) ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น
 • นวัตกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการการศึกษา
 • ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
 • องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 (ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกภายใน 16 กันยายน 2565)

สมัครที่ https://mis.nia.or.th/

ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการสมัครและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2022/city66/


Share