สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 (City & Community Innovation Challenge 2022) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการนำร่องแล้วเสร็จ สามารถขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยมีหัวข้อที่เปิดรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา (Art, Cultural and Anthropology Innovation)
• ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
• ศิลปะการแสดง (Re-Imagine Performing Arts)
• ศาสนา (Religions)
• การยกระดับภูมิปัญญาพื้นถิ่น (Innovation from Local Wisdom)
• ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (Ethnic Diversity)

2. นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Innovation for Happy Living)
• มิตรภาพของสัตว์เลี้ยง (Pet Friendship)
• ความสุขของการอยู่อย่างสันโดษ (The Joy of Seclusion)
• โอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพ (Quality Employment Opportunity)
• การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Living Environment)
• การกระตุ้นพลังชีวิตด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย (Sport & Exercise for energy boost up)

3. นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม (Health and Welfare Services Innovation for Society)
• การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส (Disability Healthcare)
• นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ (Innovation for health promotion)
• หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบาง (Medical Robots for vulnerabe persons)
• นวัตกรรมข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Data Innovation)
• แพลตฟอร์มสวัสดิการและประกันทางด้านสุขภาพ (Welfare and insurance for society)

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
  2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
  3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน :

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ

เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (พร้อมยืนยันนิติบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Share