Net Impact Bangkok

ระยะการเติบโตของ SE ที่ NET IMPACT Bangkokสนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

Net Impact Bangkok Professional Chapter มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านช่วยสร้างดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมสำหรับประเทศไทย ดัชนีนี้ใช้วัดสุขภาพ ความปลอดภัย ที่พักอาศัย การศึกษา สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของพลเมืองไทย ผลลัพธ์ที่ได้คือการแสดงคุณภาพชีวิตของประเทศที่เปรียบเทียบได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจนโยบายระดับชาติโดยหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินการโดย Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center, Sasin School of Management

ประเภทการสนับสนุน SE ของ NET IMPACT Bangkok

Share