โครงการ “Moving Forward : การส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ

โครงการ "Moving Forward : การส่งออกไทย ก้าวทันโลก" ครั้งที่ 4 หัวข้อขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานโครงการ “Moving Forward : การส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ในการเร่งปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มบริบทการค้าระหว่างประเทศ และการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงกำหนดจัดโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น

พบกับหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ ดังนี้

 • การสนับสนุนการทำการตลาด Cross Border E-Commerce ผ่าน DITP
  พบกับ : คุณพงษ์กานต์ พรหมสาส์น ผู้อำนวยการกลุ่มงาน Thaitrade.com สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิตอล และคุณนาถวดี เครือรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาชการ สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
 • การประชาสัมพันธ์สินค้าไทยผ่านสื่อออน์ไลน์ในต่างประเทศ
  พบกับ : คุณอนล ธรเลิศพิมล Business Development Manager บริษัท เดเบิล (Dabie Inc.) Thailand จำกัด
 • การเจาะตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce
  พบกับ : คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ประธานบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้งจำกัด
 • การเจาะตลาดต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce
  พบกับ : Mr.Max Anujorbhand Thailand Head of Strategic Partnerships & Business Development Amazon Global Selling Thailand

วันที่ : 10 สิงหาคม 2566

สถานที่ : ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแบบรูปแบบ ZOOM Online (Hybrid)

ผู้สนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566

Share