การประกวดโครงการแก้ไขปัญหาสังคม MIT Solve 2019 Global Challenges

MIT Solve 2019

MIT Solve คือ marketplace ที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมกับแหล่งเงินทุน และความช่วยเหลืออื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่  โดย Solve กำลังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถร่วมกันระดมความคิดเพื่อนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาสังคม โดยมีรางวัลเป็นเงินทุนมูลค่ากว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเด็นปัญหาที่เปิดรับสมัครในโครงการมีด้วยกัน 4 หัวข้อดังนี้
  • Community-driven Innovation – วิธีการแก้ปัญหาที่จะทำให้ประชาชนและชุมชนสามารถสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อสร้างรายได้ร่วมกัน
  • Early Childhood Development – จะทำอย่างไรให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และทักษะทางปัญญาที่จำเป็นเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
  • Circular Economy – วิธีการใดที่จะทำให้ประชาชนสามารถมีการบริโภคที่ตระหนักถึงเรื่องของการใช้ซ้ำ การซ่อมแซม การรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุด
  • Healthy Cities – จะทำอย่างไรให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองมีการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงเติบโต

MIT Solve Current Challenges 2019

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:      วันนี้ – 1 กรกฎาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://solve.mit.edu/challenges 

Share