รายชื่อผู้สมัครสมาชิกฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ตามขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกรายใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในปัจจุบันได้แสดงความเห็นต่อการรับสมาชิกรายใหม่ โดยความเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองสมาชิกของคณะกรรมการคัดกรอง ทั้งนี้ การแสดงความเห็นจะต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครให้กับสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมวันสุดท้ายที่สามารถรับความเห็นจากสมาชิกตามตารางด้านล่าง

สำหรับสมาชิกที่ต้องการส่งความเห็น กรุณากดที่นี่

ชื่อองค์กร/ชื่อบุคคลประเภทสมาชิกวันที่สมัครวันที่หมดเขตร้องขอ
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีสามัญ17 ม.ค. 63 1 ก.พ. 63
Share