เชิญร่วมส่งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้

องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE ที่ขึ้นทะเบียนแล้วกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)และมีโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถเสนอโครงการของคุณ เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท (ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาล)โดยรัฐบาลได้อนุมัติกลไก“คณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐฯ” เพื่อเปิดช่องทางให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถส่งโครงการได้รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้โครงการสามารถเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอน

สามารถศึกษาเกณฑ์ และวิธีการส่งโครงการได้ตามรายละเอียดในภาพ

Share