เสวนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ : การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” จัดโดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

การเผยแพร่ความรู้ " พินัยกรรมชีวิต " หรือ " Living Will "

เชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ : การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิต ให้แก่นักศึกษา บุคคลากรของวิทยาลัยศรีปทุม รวมทั้ง ผู้เจ็บป่วยบุคคลากรในที่ทำงานกับผู้เจ็บป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป

พบกับวิทยากรร่วมเสวนา

  • ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  • ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร

ดำเนินการเสวนาโดย : พญ. นาฎ ฟองสมุทร

วันที่จัด : วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาบรรยาย : 09:00 – 12:00 น.

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

สถานที่จัดงาน : ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือรับฟังผ่าน Facebook Live ของเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอบคุณที่มา : เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

Share